HMS Västerviks Framdrivning m.m.

Styrinrättning

Fartyget är utrustad med två roder.
Maximal rodervinkel styrbord/babord är 30
°, vilket medger en girhastighet av 6–7°/sekund vid marschfart.
Vid ordinarie styrmetod fungerar styrmekanismen elektrohydrauliskt så att rattutslaget på manöverbryggan via hydrauliska servokretsar/huvudkretsar överförs till rodermotorns hydraulcylindrar som i sin tur påverkar hjärtstockar och roder.
Den ordinarie styrmetoden är till sin funktion beroende av fungerande elkraft.
Vid elkraftsbortfall sker automatisk övergång till handhydraulisk styrning, där rorgängarens kraft via rattutslaget direkt påverkar rodermotorns hydraulcylindrar.
Handhydraulisk styrning kräver betydligt ökad handkraft av rorgängaren.
Fartyget saknar styrautomat/autopilot, varför det vid sjögång krävs ständig stöttning med roder för att bibehålla önskad kurs.

Framdrivningsmaskineri med manöverdon

Maskineriet utgörs av tre Rolls Royce gasturbinmotorer, vardera med en motoreffekt av 4.308 hk, som via en vinkelväxel och axel driver var sin propeller.
Propellrarna är från KaMeW och har reglerbara blad.
Samtliga tre motorer med propellrar kan köras oberoende av varandra.
Framdrivningsmaskineriet ger fartyget en maximal fart av ca 40 knop.
Fartygets marschfart är 36–37 knop.
Farten regleras genom att motorvarvtal och propellerstigning ändras.
Reglage för manövrering av motorvarv och propellerstigning är placerade på manöverbryggan och i maskincentralen med en spak för vardera motorn med propeller.
Normalt sker manövrering av framdrivningen från den bemannade maskincentralen på order från manöverofficeren på manöverbryggan.
Order till maskincentralen förmedlas genom fartygets intercom-system.
Som reservmetod kan manöverofficeren själv manövrera reglagen från manöverbryggan.
 

Elkraftförsörjning

Fartyget är utrustad med två generatorer, som alstrar 440 volt/60 Hz till huvudnätet i fartyget.
Detta nät är uppdelat i två separata skensystem som matas från varsin generator.
Systemen kan vid behov sammankopplas.
Varje generator är dimensionerad för att ensam klara av hela fartygets elkraftbehov.
Generatorerna drivs av en dieselmotor respektive en gasturbin.
Stridsviktiga funktioner och vissa säkerhetssystem ombord är matade från båda skensystemen över automatiska omkopplare.

Övrig skeppsteknisk utrustning

Fartyget är utrustad med en eldriven brandpump som förser fyra brandposter ombord med vatten.
Brandpostsystemet utnyttjas även vid länsning via fasta länsejektorer i tre utrymmen ombord.
Ett fast sprinklersystem ombord förses med vatten från en hydraul-driven pump med stor kapacitet.
Denna pump kan även kopplas till att driva brandpostsystemet ombord.
Fartyget har även en portabel dieseldriven nödbrand/länspump placerad på huvuddäck.