4.YTATTACKFLOTTILJEN

och

3.YTSTRIDSFLOTTILJEN

 

I

KARLSKRONA

 

1983-2003

 

DC-rapporter

 

 

 

DE FÖRSTA 20 ÅREN……

 

 

 

44.rbbdiv 1983-1984, DC Kk Håkan Larsson

 

PTK Sthlm ingick 1984-85 i 44.rbbdiv.

44.kom att ha rutinmässigt övningsområde Kullen-Danzigerbukten-Västervik genom att RB15 och 613-taktiken växte fram och övades.

Stridsledning med Maril och KV-datasamband öppnade för nya grepp. Taktisk ledningsförmåga blev större än FöL.s:

Samverkan med HKP4 för radarspaning blev rutin.

Den nya PS-70 (C-band med puls-doppler) gav stor säkerhet i luftspaningen.

Radarsignalspaningen öppnade en ny dimension ("100 km")

Den nya taktiken växte fram.

PS-70 antennerna!!!! Gimbalerna utmattades och knäcktes i sjögången. Började hösten-84 vid en minövning med divisionen utanför K-a och fortsatte under KFÖ senare på hösten under förflyttningen med KFÖ-div mot Norrland.

Vänern-övningarna. Rbb och Ptrb övade med Karlsborgsflj. Intressanta erfarenheter som retade upp FV.

Tekniskt örlogsbesök i Köpenhamn mitt i veckan (83/84??) för att demonstrera Maril. Blev en succé.

Örlogsbesök 83 med Cka i Lubeck.

Lyckade "hemmahamnsbesök" i Strömstad, Halmstad, Ystad och Västervik.

Förmågan att gömma lagen utvecklades. (Bl.a i ÅHUS där CKF inte kunde hitta det).

Den rörliga bastaktiken tillämpades. Ftg ug eller ta.

Helikopter till laget (tillfälligt) för snabba mtrl-transporter.

 

 

 

 

44.rbbdiv 1985-1986, DC Kk Magnus Haglund

 

Som första förband med helt färdigombyggda robotbåtar hade vi naturligtvis som främsta uppgift att svara för utformningen av en moderniserad ytattacktaktik. Vi hade ju nu för första gången sedan pansarskeppsepoken en taktisk möjlighet att själva välja tid, plats och omfattning för våra insatser.

 

Förutom robotbåtarna Nyn, Vab och Vås samt depå ingick tidvis även de nya kustkorvetterna Sto och Mmö i förbandet. Laget var landbundet och hjulburet. Divisionen ingick tillsammans med 46. och 48. ptrbdiv i kustflottans 4. ytattackflottilj.

 

Mycket av den dagliga verksamheten präglades av de pågående ubåtskränkningarna och så kallade ”kör”, varför tiden för verkliga övningar till sjöss av en samordnad ytattacktaktik blev ganska begränsad. Nu gjorde detta kanske ändå inte så mycket eftersom patrullbåtarnas i det här avseendet ganska begränsade taktiska förmågan och möjligheter var ganska välkända. Det var ju robotbåtarna med sina nya vapen och ledningssystem som var det nya och som lyfte flottans förmåga i många – för att inte säga i alla – avseenden. Vi kunde för första gången på många år söka upp en fiendestyrka och slå den där det passade oss och inte enbart ligga och vänta på att ett gynnsamt läge skulle kunna uppstå strax utanför vår skärgårdsbarriär!

 

Taktikutvecklingen inleddes under vinterhalvåret med målsättningen att ha de nya taktiska detaljplanerna klara för försök under tillämpade omständigheter den kommande övnings- säsongen. Arbetet fullföljdes på stor bredd inom divisionen och huvudsakligen med fartygscheferna som projektledare. Detta visade sig mycket ändamålsenligt eftersom deras olika bakgrunder och personligheter kompletterade varandra på ett utmärkt sätt. Stefan Engdahls entusiasm och nytänkande kompletterades av Peder Sparres skepticism och Christian Stärnevalls praktiska synpunkter. Om det hända att DC gick in i tankesmedjan fanns två reaktioner. De förslag eller inlägg som var alltför vildsinta besvarades av DA, Allan Moberg, med ett ”pottholmitiskt” ”Jau, jau” och då visste man att gränsen var passerad. I andra fall kunde till och med diskussionen kanske stimuleras och uppdraget föras framåt. Nya taktiska detaljplaner blev det i alla fall.

 

Ett annat område, som var mycket aktuellt, var arbetet med att hålla ”krigsförbandet” levande. För oss var det väl närmast en akademisk fråga. Vi var ju både freds- och krigsorganisation samtidigt. I detta som i så många andra fall, var det tillgången på personal med adekvat utbildning, som var den springande frågan. Alla gamla besättningslistor dammsögs därför på möjliga namn och sedan skapade vi fungerande besättningar som krigsplacerades. Besättningarna hölls sedan orienterade om divisionen och om våra tankar om beredskapsbehov och personlig beredskap hos de krigsplacerade. Det hände faktiskt att någon ringde och frågade, om han kunde åka på semester utomlands med hänsyn till beredskapskravet! Den enskildes kontakter och lojaliteter knöts mycket medvetet till divisionen och till fartygs- cheferna och inte till någon anonym personalavdelning på örlogsbasstaben enligt de ordinarie rutinerna och Värnpliktsverkets standardnormer. Vi höll också ”krigsplaceringsauktion” vid ett par tillfällen. Då gick vi igenom aktuella besättningslistor för krigsdivisionens alla fartyg och övervägde var vederbörande borde krigsplaceras. Fartygscheferna pläderade för eller emot och DC avgjorde i knepigare fall var vederbörande skulle krigsplaceras. Det liknade faktiskt rena slavauktionen!

 

Vi hade stor nytta av beredskapstankarna på vårkanten i samband med att CKF inspekterade beredskapen vid divisionen. Vi skulle alldeles tydligt ställas inför övermäktiga samtida uppgifter i ett uppspelat kuppläge. I ställer för en svag trebåtsdivision med problem med en kvarlämnad tvåbåtsdepå, löste vi uppgifterna med en fullbemannad trebåtsdivision och en fristående rote under befäl av förbandets egna två krigsplacerade fartygschefer, som vi tillfälligt lånat in för ”tjänst i krigsbefattning” från deras fredstjänstgöringsplats på Försvarsstaben: Tomas Fagö som rotechef och Christer Ramstedt som rotetvåa. Inspektionspersonalen räckte inte till för alla båtarna i denna kraftsamling på initialstyrka! Möjligen var det goda inspektionsresultatet inte riktigt i CKF anda, för han argumenterade just då för behoven av en mera systematisk förstärkning av beredskapen i flottan i allmänhet – och så förstörde vi hela upplägget!

 

Denna, på personlig kännedom grundad, bemanning och krigsplacering av hela divisionen använde vi förstås också i samband med beredskapsnedgångarna i samband med besättnings- byten. Alla utryckande försågs med aktuell larmlista och med en uppgift om att de skulle inställa sig ombord på sitt fartyg om fartygschefen kallade – alldeles oberoende av vad som angivits i färdighållningsordrar eller liknande officiella dokument från andra myndigheter. Alla utanför divisionen gillade kanske inte att vi löste den prestigeladdade färdighållnings- uppgiften på ett så enkelt sätt och med besättningarnas egna sammanhållning som förenande drivkraft.

 

Den nya förbandstaktiken fick vi pröva vid flera tillfällen och under mer eller mindre avancerade omständigheter. En grundförutsättning var att våra egna sensorer fungerade och vi behövde därför av förtroendeskäl pröva vår förmåga i verkligheten för att få den bekräftad. Tillfället kom då vi en tidig morgon befann oss till sjöss i Södra Östersjön och kunde konstatera att den sovjetiska Östersjömarinens flaggskepp, Admiral Zozulja – en Kresta 2: a, om jag kommer ihåg korrekt – inledde dagens materielkontroller kl 0700 i Baltisk. Det blev en klockren träff av divisionens alla tre fartyg. Jag undrar om det inte var vid detta tillfälle, som vi hade med oss MB S, glt Sven-Olle Olsson, ombord. Vi talade dessutom om sjömålsrobotar och min anmärkning om att jag, som divisionschef, kunde sätta in flera robotar i ett taktiskt läge än vad chefen för attackeskadern kunde, föll inte direkt flyggeneralen och f d eskaderchefen på läppen. Med det var sant!

 

I samövningar med andra förband var det verkligen en ny dimension som öppnade sig. Man kunde utan svårighet följa och identifiera vad som rörde sig i luften och till sjöss, fast jag måste erkänna att vi inte fick så mycket som en gnutta sändning från det amerikanska slagskeppet Iowa, då hon gjorde ett Östersjöbesök på vårvintern – där gällde alldeles tydligt sändningsförbud (EMCOM hette det; det hade jag lärt mig i USA) – vi fick bara upp en brittisk fregatt vid ett tillfälle och kunde så småningom dra slutsatsen att Iowa befann sig strax öster om Bornholm, vilket vi kunde lämna av till patrullbåtarna som avlöste oss utanför Karlskrona, efter en natt där vi genomsökt hela Norra och Mellersta Östersjön efter ”okända ekon”. Måste jag påpeka att vi ledde patrullbåtarna exakt rätt?

 

Kustflottans taktiska övning genomfördes i Bottenhavet och jag erinrar mig gärna slut- momenten i övningen. Vi hade i uppgift att bekämpa en fientlig transportomgång, som var på väg upp genom Ålands hav – förmodat mot ett brohuvud i Sundvallstrakten. Övnings- uppläggaren hade väl tänkt sig att vi skulle ligga på ”framskjutet utgångsläge” och vänta hela natten på att de fientliga fartygen skulle komma in mot den svenska kusten. Men så löste vi inte uppgiften. Redan efter en första lägesrapport stack vi till sjöss med en båt vid den svenska kusten och en rote mera på den finska. Ganska snart fick vi egen kontakt och kunde sätta in en första samordnad robotsalva redan då de ”fientliga” fartygen passerade Tröskeln på väg in i Bottenhavet. En andra robotomgång satte vi in då målförbandet befann sig någonstans midwaters och då även attackflyget var klart för sin första insats. Vi samordnade därför förstås vår insats med attackflyget, som vi dessutom kunde ge en ganska bra målbeskrivning samt ett meddelande om att vi redan hade bekämpat de lvrobotbestyckade fientliga fartygen så det var ganska fritt fram för flyget. Vi kunde därefter återvända mot vårt baseringsområde för att hämta ut ett förband av patrullbåtar för att leda in dem till robotinsats samordnat med vår slutliga insats med torpeder och återstående robotar, som vi hade sparat för tillfället. Under den vidare förflyttningen in mot Härnösandsområdet kunde vi dessutom fortsätta att leda in attackflygets nästa insats mot målförbandet. Pyramidal succé och helt i enlighet med våra taktiska tankar!

 

Höstens krigsövning genomfördes i Västerhavet och innehöll ett inledande neutralitetsskede. Vi hade fått i uppgift att övervaka Kattegatt och var baserade i Varberg, där vi en dag hade nöjet att ta emot en gammal trätobroder och god vän till mig, general Claes Skoglund. Vi hade en inledande genomgång på Nyn, varefter vi bjöd gästerna på lunch. Vås låg till sjöss och löste vår uppgift att indikera och identifiera fartyg i området och vid behov ingripa mot befarade kränkningar. Lagom till att kaffet var urdrucket kom en larmrapport från Vås, som började göra ett ingripande mot ett större landstigningsfartyg, som under förflyttning nordvart kränkte territorialvattengränsen. Jag kunde således i ganska lugn ton beordra FC att ge order om att roten skulle kasta loss och gå mot det kränkande fartyget. Efter en del förvecklingar i området fick vi eskortera det ”misstänkta” fartyget – spelat av en isbrytare – upp genom Kattegatt och jag kunde inte låta bli att delge Skoglund mina funderingar över situationen. ”Om det varit verklighet, så hade jag låtit sjösätta en torped i smyg och låtit den gå in mot ”marodören” och när träffats, skulle jag omedelbart ha gått ut på kanal 16 och ropat: ”Minfara” för att sedan ”hjältemodigt” bärgat eventuella överlevande i det ” minfarliga” området och fört dem in till Varberg. Där skulle jag ha ringt upp MB V, amiral Enquist, och begärt ett personligt möte, där jag under stor sekretess skulle ha talat om sanningen om sänkningen för honom.” Skoglund, som själv hade varit MB V, tänkte efter en stund och sade sedan bara: ”Tillstyrks.” Det tycker jag var en bra kommentar från en gammal krigare!

 

Under övningens krigsskede var vi baserade i Gullmarsområdet. Robotbåtarna tilldelades krigsankarplatser i fjorden, laget gömde vi undan på en bakgård i ett industriområde i Lysekil och själv tog jag, till många hotellgästers förundran, in på stadshotellet. Jag hade ett utmärkt telefonsamband med Marinkommando Väst och sambandet med divisionen gick via lagets radio. Bunkring och underhåll skedde vid den klassiska ”Anderssons kaj” i Lysekil och det fanns förberedda kodord för de flesta eventualiteter, bland dessa förstås också order för DC-båten att komma in till Lysekil och hämta upp DC inför företag. Vi tillhörde den försvarande sidan och förväntades väl uppträda ”kustnära” och avvaktande, men det passade oss inte alls. Ibland höll vi en båt ”släpande” vid den svenska kusten med uppgift att ”läcka lite lagom radarsändning” för att lämna en trovärdig men felaktig indikering om vår närvaro. Sedan drabbade vi ”fi” från Läsö-området i stället. Nästa gång gjorde vi tvärtom och sedan ändrade på andra sätt. Vid övningens slut hade vi nog lurat skjortan av B-sidan lika många gånger som hade träffats till sjöss – hela tiden med en medvetet vald teletaktik som understöd för robotanfall från överraskande riktningar. Fast jag måste erkänna, att det troligen var flera som var överraskade. Till ankars i Läsö ränna låg under hela övningen två sovjetiska Krivaker och där ombord måste man nog ha funderat en del på vad som hände runt dem. Vi träffades i Läsö ränna åtminstone tre gånger under övningens slutskede och sista gången vi störtade förbi stod VO på däck på en av Krivakerna och hälsade på oss lite försiktigt igenkännande! Efter företagen stack vi fort in i bas igen för bunkring – fartyg och lag möttes som hastigast i Lysekil – och därefter förnyad spridning. När alla varit inne och allt åter var lugnt, ringde jag upp FÖVAK och lämnade muntlig rapport. Sedan var det bara att bedöma när nästa företag skulle beordras. Som regel hade jag faktiskt redan talat om för Christian Stärnevall, som var FC på DC-båten, Nyn, att om ingenting annat beordrades så skulle han komma in och hämta upp mig vid ett visst överenskommet klockslag, så behövde vi inte ens använda lagets radio för ändamålet! Ja, det var en kul övning och vilket ”flyt” vi hade! Fast ibland undrar jag om någon i land över huvud taget uppfattade våra taktiska finesser. B- sidan gjorde det i alla fall med besked.

 

Sedan blev det dessvärre inte så mycket mer för min personliga del på divisionen. Avrapporteringar och inspektioner återstod och i början av december hade vi en gemensam avslutning för divisionens alla officerare med fruar på mässen i Karlskrona och sedan skingrade vi efter ett fantastiskt och, vill jag påstå, helproffsigt år tillsamman.

 

För min personliga del hade jag väl tänkt mig att jag skulle krigsplaceras som DC efteråt och såg redan fram mot att få komma ut på några trevliga repmöten under några år framöver. Jag tillträdde som avdelningschef på marinstaben och blev i stället krigsplacerad i personalersättningsreserv, vilket jag vid något tillfälle påpekade som närmast som en lustighet för CM vid någon föredragning i något näraliggande ärende. Han svarade då, till min förvåning: ”Det ska vara så!” och jag funderade inte mer på det just då. Först efteråt har jag förstått att jag tillhörde den grupp som snarast skulle lämna landet i händelse av krig och ingå i vårt då mycket hemliga reservhögkvarter hos våra allierade i London, men det är ju en helt annan historia, men visst hade det säkert varit bra att ha med sig erfarenheterna från 44. robot- båtsdivisionen dit om det hade blivit så!

 

 

 

 

34.rbbdiv 1992-1994, DC kk Rolf Edwardson

 

 

Bemanningsomgång 1992

 

 

Statistik m.m. 1992

 

Till sjöss   1634 tim fördelat på:

Nkg  600 tim

Vås  623 tim

Väs  623 tim

Ntä    131 tim

Vab  137 tim

Nyn   39 tim

 

för andra myndigheter  linjen 100 tim, depå 116 tim.

 

DBRO förbrukning  4138 m3

Med utnyttjande av 2 GT innebär detta ca 48500 M.

- Ett varv runt jorden är 21600M

 

Laget har kört ca 700 mil / Sverige är ca 180 mil långt/

 

Vakttjänst - Vakt i ca 330 dagar i 24 tim. På en tim går en vpl ca 4 km

Varje vpl har gått ca 160 tim vilket innebär att varje man gått ca 64 mil på kajen, vilket är Karlskrona -Öregrund

 

Antalet besökare ca 3100 varav på depån 2900.

 

Besökta hamnar:  Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Åhus, Ystad, Malmö, Helsingborg, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Oxelösund, Nynäshamn, Stockholm, Horsfjärden, Norrtälje, Öregrund, Sundsvall, Visby, Slite, Orrbasen, Kristinehamn, Vänersborg, Lidköping, Korsör, Aalborg, Kleipeda

 

 

1. Förbandssammansättning

 

Under året har förbandet varit rustat och organiserat enl följande:

 

# divisionsledning

# divisionsstab

# lag

# 3 linjefartyg (Nkg, Vås, Väs)

# 2 depåfartyg (Ntä, Vab tom aug, Nyn from sept)

 

 

2. Bemanningsfrågor

 

Under året har inga vakanser funnits på förbandet. Istället har vissa befattningar av operativa skäl varit dubblerade samt en del befattningar varit dubbelbemannade av elever.

Under detta år har förbandet haft tre AO /1YO, 2RO/.

 

Mht tilldelade medel är jag tvungen i och med bemanningsomgångens slut reducera antalet befäl så att överensstämmelse råder mellan krigsbesättningslista och antalet tilldelade befäl.

 

Under året har jag på prov utnyttjat MarepO som tillika LagC. Därigenom har jag kunnat friställa DI, som tidigare var tillika LagC, till att kunna ägna sig åt att handlägga tekniska frågor för förbandet åt mig. Erfarenheterna är goda. På detta sätt kommer jag att kunna producera LagC med aktuella kunskaper. Nuvarande LagC /RO/ har innehaft befattningen i mer än 10 år.

 

 

3  Utbildningspåverkande faktorer

 

I år skulle utbildningen ske enl. intentionerna i NUM. De största förändringarna var att tidigt påbörja gång till sjöss så att beredskapsfartygsuppgifter kunde lösas v 7.

Detta får då som stor konsekvens att den tidigare enl. gammal tradition i 1 kv förlagda befälsutbildning måste spridas ut över året.

Tack vare den milda vintern gynnades utbildningen så att vi kunde lösa uppgifter v 7. Den centralt styrda befälsutbildningen följde gamla traditioner och planerades in under 1 kv vilket menligt påverkade FC möjligheter till effektiv fartygsutbildning. Trots denna erfarenheter tyder planeringen nu under 4 kv att inga förändringar sker utan man trampar på i gamla hjulspår.

 

Varierande väder och vind under året har gett besättningarna rutin att agera under såväl lätta som svåra väderförhållanden och givit besättningarna sjöben.

 

3.2 Beredskap

 

Förbandets utbildning inriktades mot att v7 kunna lösa beredskapsfartygsuppgifter samt v 14 kunna lösa ya-beredskap. Tack vare gynnsamt väder och i övrigt goda övningsbetingelser, icke minst övningen Samverkan 92, kunde ställda krav infrias.

 

Under året har förbandet utnyttjats för övervakning av Baltops i S Östersjön i juni månad samt bestridit beredskapsfartygstjänst inom såväl milo s som milo M. Under 3 och 4kv har förbandet upprätthålligt ya-beredskap under ca 50% av tiden och vid ett tillfälle utnyttjats i beredskap för övervakningsföretag samt vid ett tillfälle i samband med Kfl provverksamhet.

 

Divisionen har vid ett tillfälle utnyttjats i ett sjöräddningsuppdrag.

 

 

6 Personalhantering

 

Personalhantering inom flj/ div fungerar. Eftersom divsionen inte har en exklusiv personalhanterare blir handläggningen ibland lite ryckig. Med erfarenhet av detta kommer inom att from 1/1-93 en FC att avdelas att under DC handlägga personalfrågor /DivPersO/

 

Under nov/dec har personaltjänsten störts av kravet på att reducera antalet befattningshavare ombord. Jag har nödgats reducera antalet YO med ca 6st trots att behov finns och arbetsuppgifter finns.

 

 

7. Presstjänst

 

Presstjänst har vid ett antal tillfällen bedrivits aktivt. Resultatet har varit såväl positivt som resultatlöst.

Divisionen har vid ett antal tillfällen förekommit i massmedia:

- örlogsbesök i Malmö i juni

- örlogsbesök i Visby i juli

- örlogsbesök i Oskarshamn i juli

- sjöräddningsuppdrag i Västervik i juli

- i samband med örlogsbesök i Kaipeda

 

Divisionen har genomfört familjedag med stort antal besökare.

 

Divisionen deltog i Tall Ship race med kajshower, visningar samt funktionärsfartyg vid starten.

 

 

10. Funktionsprofil

 

Erhållen resurstilldelning inriktade utbildningen mot nivå 3 med vissa ambitionsförändringar avseende luftvärn coh robot nivå 4 och minering nivå 2.

 

Funktion                                  plan                               uppnått

 

sammanvägt                               3                                     3

ledning                                       3                                     4

art fb                                        3                                     2

torped                                       3                                     4

robot                                         4                                     3+

samband                                    3                                     3

nav/man                                    3                                     3

minering                                     2                                     2

ubåtsbevakning                           3                                     2

luftförvar                                   4                                     4

maskin/elektro                            3                                     3

skydd                                        3                                     3

bas/uhtjänst                               3                                     2

örlogsutb                                    4                                     4

befattningsutb                             4                                     4

 

 

Kommentarer och analyser

 

10.1 Sammanvägt

 

Förbandet har under året uppnått planerade nivåer mht tilldelade resurser.

Förbandet har opererat utmed större delen av svenska kusten och över större delen av Östersjön. Vad som främst ej kunnat övats mht resurser mm är anfallsföretag mot komplexa målbilder samt tillämpad bastjänst med hel division, hela laget och med understöd av Mk underhållsförband.

 

10.2 Ledning

 

Uppträdande med 6-båtsdivion samt med tilläggsförband har  övats och befunnits fungera.

 

Samb och strilövn med MK har genomförts vid samtliga ombaseringar. God rutin har uppnåtts. Förbandet har vid ett antal tillfällen underställts MK för skarpa underrättelseföretag.

 

10.3 Art fb

 

Tidigt genomfördes utbildning i att kunna skjuta prejskott. I övrigt har få möjligheter givits till rena artöfb-övningar. Tävlingskjutning i artfb inställdes av väderskäl.

 

10.4 Torped

 

Planerade övningar har kunnat genomföras under goda övningsbetingelser. Torpederna har fungerat väl. Mht detta bedöms uppnått resultat vara något högre än planerar 3+.

 

10.5 Robot

 

Avsaknad av komplexa målbilder och understöd av hkp/fspa mm vid ya-övningar har medfört att resultatet inte nått planerad nivå.

 

10.6 Samband

 

Materielen medger inte ett optimalt utnyttjande av förbandet i t.ex störd miljö. Vi har dock under hela året försökt att till del leva i störd miljö med fq-växlingar. Vi har under året kunnat jobba med fq så att vi nästan alltid haft samband inom div som med en FÖL. Vi har under året provat att kommunicera med STRIKA.

 

10.7 Nav/man

 

Trots ett stort gångtidsuttag har vi svårt att nå upp till en acceptabel nivå hos alla bryggtjänstgörande befäl. Ordinarie navigeringslag har uppnått utbildningsnivån.

 

10.8 Minering

 

Förbandet har genomfört grundläggande utbildning i mintjänst samt ombestyckning, lastning fällning inomskärs och fing fällning utomskärs. Utbildningsmålet har uppnåtts.

 

10.9 Ubåtsbevakning

 

Organisation vid optisk- och radarspaning , fotografering och fällning av sjunkbomber har övats. Utbildningsmålet har uppnåtts.

 

10.10 Luftförsvar

 

Under året har divisionen haft tre EL. Vi har under året använt till huvuddelen rote LR samt att alla EL deltagit under en vecka i Vänerövning

 

10.11 Maskin/elktro/skydd

 

Stor tid har lagts ner på SSÖ, vilket gett god förmåga i skyddstjänst ombord. Inom ABC har icke tillräckligt tid kunna avdelats. C-förmågan är dock godtagbar.

 

Begränsningar i lagets rörlighet har påverkat förbandet förmåga att uppnå hög operativ förmåga. Laget är en ovärderlig resurs då det gäller att hålla fartyg operativa.

 

Basövningar med maskering och understöd av MK-enheter har ej genomförts under året.

 

 

11 Sammanfattning

 

Sammanfattningsvis har utbildningen ab omgång 1 1992 uppnått planerad nivå. Resultatet är gott. Ett bättre resultat hade nått om vi fått öva mot komplexa målbilder med utnyttjande av externa resurser i form av hkp/fspa och mer frekvent störning såväl på samband som radar. Ytterligare tid hade behövts avdela till större basövningar.

 

Pga. dåligt väder har huvuddelen av årets vapentävlingar inställts.

 

Materielunderhållet under året har bedrivits enl. plan med ett gott resultat. Utnyttjande an EKA-projektet har kanske inte medfört den stora vinst som var förväntat.

 

44.e depå har under året gjort förnämliga insatser inom förbandet var avser materielunderhåll, rustningar och avrustningar samt besöksmottagning.

 

 

 

Bemanningsomgång 1993

 

1. Förbandssammansättning

 

Under året har förbandet varit rustat och organiserat enl följande:

- Divisionsledning

- Lag

- 3 linjefartyg (Nyn, Vås, Väs)

- 2 depåfartyg (Nkg, Ntä tom maj, Vab from juni)

 

Med anledning av CM fastställt TOEM för lag och stab har staben och laget organiserats som lag.

 

 

2. Bemanningsfrågor

 

Vid årsskiftet genomfördes viss personalreducering innebärande att 1.M (elevbefattning) , en MaL och en extra Sisop ej besattes. Detta har menligt påverkat verksamheten ombord. Främst har uthålligheten i skyddet och utbildning av blivande MtjC försvårats liksom uthålligheten i SIS-spaning. Vidare kan vi numera inte bedriva bastjänst i 3-vaktssystem

(basgångberedskap).

 

I år har jag på artillerisidan haft 2 YO samt 1 RO som AO.

Under förra året anmälde jag vissa tvivel att RO kan krigsplaceras som AO efter ett år. I år vill jag anmäla att en RO som AO kan krigsplaceras. För att säkerställa utveckling och utbildning av YO måste vi utnyttja RO som tex AO.

 

Reviderad CKF UtbA är i framtiden anpassad till ettårsrytm ombord.

 

I samband med omorganisationen av laget har DI åter blivit LagC. Jag är fortfarande av den åsikten att DC behöver en stab som stöder honom bl.a skall DI kunna handlägga tekniska frågor samt kunna hos MK lösa divisionens tekniska frågor. Nu finns stor risk att han som LagC fastnar i administrativa och taktiska lagfrågor.

 

Under året har  7 st flkd utbildats och godkänts.

Antalet flkd bedöms framgent ligga på samma nivå. Dessutom kan man skönja att flkd i större omfattning sätts direkt i befattning. Detta bedöms oacceptabelt mht flkd status som vpl samt att flkd trots allt går under utbildning. Under vissa perioder är innebär detta att flkd är borta från förbandet ,

tex navövningar under fartygens LÖ-verksamhet.

 

Vid förbandet har vi haft följande antal sökande till officersutbildning
- till YO 21 st

- till RO 13 st

 

Av dessa sökande till OHS har följande antal antagits:

- till YO 3 st

- till RO 1 st

 

Antagningsrutinen under året har förbättrats i och med att de sökande har kallats till C 4 antagningsnämnd.

Jag är tveksam till om detta ringa antal antagna i framtiden räcker för vår personella uppfyllnad.

Man kan fråga sig om det är acceptabelt att man tagit in föranmälda till befattning och tjänstegrenar där man inte avsåg att rekrytera någon (särskilt anmärkningsvärt är detta

bland kvinnliga Vpl) .

 

Vi har under året upplevt att vi fått åka med vakanser på vpl-sidan. Förklaringen till detta är intagningen till omgången var exakt 100%, dvs inga reserver inkallades. Inför nästa år är intagningskvoten något ökad.

 

 

3. Utbildningspåverkande faktorer

 

Inför utbildningsåret bedömde jag att det var balans mellan uppgifter och resurser. En balanserad årsplan fanns.

Vi skulle i år för andra gången genomföra utbildningen enl intentionerna i NUM. Även i år gynnades utbildningen av en mild vinter, vilket innebar att vi kunde lösa beredskapsfartygsuppgifter from vecka 8.

 

Jag har i särskild ordning insänt erfarenheter av NUM. Jag är nämligen inte helt nöjd med inriktningen av detta, då jag inte ser att utbildningen sker på ett logiskt och pedagogiskt sätt samt att det dessutom är känsligt för klimatförändringar samt att befälsutbildningen försvåras.

 

Reduceringar i tilldelade medel såväl i maj som under 4.kvartalet samt dåligt väder vid vissa tillfällen har menligt påverkat mitt utbildningsresultat, framförallt för torpedtjänsten.

 

CKF UtbA är fn anpassad till att utbildningsrytmen är två år. Detta faktum är inte rådande inom alla tjänstegrenar, tex. då RO besätter befattning som AO.

 

Instruktörstjänst vid andra myndigheter stör utbildningen ombord.

 

 

3.2 Haverier

 

Under 1.a halvåret drabbades Nyn av stora maskinhaverier såsom GT1 haverier, vinkelväxelhaverier mm. Detta medförde båtbyten, vilket försvårade en logisk utbildning ombord och i förband.

 

 

3.3 Beredskap

 

Förbandets utbildning inriktades mot att v 8 kunna lösa beredskapsfartygsuppgifter samt att

v 16 lösa ya-beredskap. Tack vare gynnsamt väder och i övrigt goda övningsbetingelser kunde ställda krav infrias.

Vi utbildade tidigt en befälsbemannad rote, vars uppgift var att fram till v 16 överbrygga divisionens beredskapssvacka.

 

Under året har förbandet bestridit ya-beredskap enl. plan.

Förbandet har vid två tillfällen utnyttjats som beredskapsförband stillaliggande inom MiloM.

 

 

4. Materielunderhåll teknisk tjänst

 

4.1 Skytjänst

 

Erfarenheter angående utbildning.

 

Skyddstjänsten har i stort sett följts enl. Kfl utbildningsmål. Tidigare omnämnda  medelsreduceringar  har även drabbat skyddstjänsten.

 

En allvarlig brist under årets utbildning är att vi inte tidigt fick tillfälle att komma till skyddstjänstanläggningarna på BÖS. Detta berodde dels på att vi vid aktuell tid hade LÖ på Västkusten, dels på att ubj-styrkans verksamhet omöjliggjorde att vi fick tillfälle till Hfj-området, samt att BÖS anläggningarna inte var disponibla under hösten då vi avsåg och kunde avdela tillräcklig tid. Nu fick vi i samband med vår Stockholmhelg bussa ut vpl till BÖS. CKF måste inrikta BÖS i LÖ-konceptet så att det finns möjligheter att få tider under våra LÖ.

Vi har under året inte haft tillgång till skyddstekniker.

 

 

4.2 Gångtid med fartygen

 

Gångtidsutfall under året:

Nkg (depå)                15 h

Ntä (depå)                 25 h

Vab (depå)                130h

Nyn/Nkg                    481 h                                                                             

Vås                          454 h

Väs                          460 h

 

För andra myndigheter har linjefartygen producerat 20 tim och depån 100 tim.

 

 

4.3 Teknisk tjänst

 

Under året har divisionen präglats av hög tillgänglighet både avseende linje som depå förutom Nyn som tidigare nämnts.

Bidragande orsak till detta är kunnig personal, förebyggande underhåll, ringa behov av avhjälpande underhåll samt få övriga haverier, allt detta på såväl A som B-nivå. Det är dock väsentligt att materielunderhållet planeras in tidigt i rätt omfattning samt helst i hela veckor så att större arbeten enkelt kan planeras in.

 

Två fartyg har under året deltagit i EKA med gott resultat. Systemet har funnit sina former. Visst ansvar har övertagits till del från MK såsom kontrollantskapet.

Men den stora vinsten upplever vi framförallt att förebyggande underhåll nu kan bedrivas som på sikt ger resultat.

 

Under året har fartygen ej haft 1.M . Detta i kombination med haverier, minskade underhållsmedel kan snabbt rasera den goda tillgängligheten på förbandet.

 

 

5. Personalhantering

 

Under året har personalhanteringen funnit sina former såväl mellan flj och div som inom div.

Det som stört förbandet, och det i tider för slutövningar, är krav på att överföra personal till Ckr. Detta måste på bättre sätt ske så att inte förbandets utbildningsrytm störs i den mest betydelsefulla perioden av slutövningar samt vid tider med sämre väder med krav på samtrimmade besättningar.

 

 

5.2 Personalvård

 

DivPvO har varit en sekond på förbandet. Med detta förfarande underlättas arbetet i div-nämnder genom att han kan svara upp för ärenden på fartygsledningsnivå.

 

Personalvårdande åtgärder under året har varit.

- divnämnd

- val till vpl-riksdag

- bokinköp

- divisionsafton

 

Under hösten hade vi besök av centrala vpl-rådet. Dessa påpekade behov av utbildning av ledamöterna i divnämnden. Detta kommer att inplaneras under 1994.

 

 

5.3 Rättsvård

 

Ett antal disciplinstraff  förelåg under året, vilka så småningom resulterade i avmönstring av vpl.

 

 

6. Presstjänst

 

Presstjänsten har då tillfälle givits bedrivits aktivt. Insatserna har resulterat i såväl positiv som utebliven pressrelease.

Divisionen har vid ett antal tillfällen förekommit i massmedia:

 

Örlogsbesök i: Mariestad, Gotland, Lubeck, Karlskrona och Kalmar.

 

Divisionen har genomfört familjedag med stort antal besökare.

 

Divisionen har under året haft 3870 st besökare, varav 2950 st på depån.

 

 

7. Intendentur och kameraltjänst

 

Under året har datorstöd införts för kameraltjänst, främst för fakturahantering och vpl-utbetalning. Ännu har ej tillräckligt datorstöd för exakt samt snabb uppföljning av divisionens utfall erhållits.

 

Depå har utnyttjats som övernattningsresurs för gästande förband med ett uttag på ca 200 övernattningsdygn för vpl och 100 dygn för befäl.

 

 

8. Sjukvårdstjänst

 

Rk-utbildning och sjukvårdsmannautbildning har genomförts enl. plan. Viss sjukvårdsutbildning har genomförts genom ExpB försorg.

Det är väsentligt då man tar ut personal till sjukvårdsutbildning att man säkerställer att det på varje fartyg erhålls ett sjukvårdsutbildat befäl, annars omöjliggörs viss övningsverksamhet.

 

 

9. Funktionsprofil

 

Erhållen resurstilldelning inriktade utbildningen mot i stort sett nivå 3 med vissa ökningar avseende luftförsvar resp. robot.

 

Funktion                           plan                     uppnått

 

sammanvägt                        3                         3-

ledning                                3                         3

art fb                                 3                         2

torped                                3                         2-

robot                                  4                         3+

samb/stril                            3                         3

nav                                    3                         2+

man                                   3                         3

min                                    2                         2-

ubåtsbev                             3                         3

luftförsvar                           4                         3

maskin/elektro                     3                         3

skydd                                 3                         3-

bas/uh                                3                         2

örlogsutb                             4                         4

befattningsutb                      4                         4

 

 

Kommentarer och analyser

 

9.1 Sammanvägt

 

Reducerade resurser samt dåligt väder har påverkat att vi inte nått de mål som planerades.

Vad som främst ej kunnat övats mht till resursnerdragningar mm är anfallsföretag mot komplexa målbilder, torpedskjutningar, tillämpad bastjänst med hela divisionen och med understöd av laget samt MK underhållsförband.

 

 

9.2 Ledning

 

Uppträdande med 6-båtdivision samt division med tilläggsförband har övats vid ett antal tillfällen och befunnits fungera väl. Vi kan konstatera att utbildningen tex vid de två rbbdivisionerna är så väl samordnade och ensade att det inte medför några problem att sätta ihop en 6-båtsdivision samt att ledning kan ske från vilket fartyg som helst.

 

Sambands- och strilövningar med MK har rutinmässigt genomförts vid förflyttningar utmed kusten. God rutin har uppnåtts.

 

 

9.3 Artilleri och luftförsvar

 

Personal

Samtliga fartyg har under året varit bemannade med 3 AO (2YO+!RO) samt

3.PB (tredjeårs PB).

Vid tillträde fanns bl.a följande brister i utbildningen. Utbildning  PS 75 hand-

havande var mindre bra. För RO saknas praktisk erfarenhet av LFL och för YO är utbildning på arte 722 näst intill obefintlig.

Under året har ingen pjäsriktad skjutning genomförts vilket medför bristande

kunskaper i reservmetodsförfarandet.

En styrka är att fastställda tvåårstjänstgöringar för stam AO finns.

 

Materiel

Eldledningen börjar åldras vilket har medfört flera haverier under året. Sök-

programmet bör moderniseras mht dagens hot / enl uppgift påbörjas mod tidigt under 1994/. Modpunkterna enligt livstidsförlängningen måste genomföras om ett acceptabelt artillerisystem skall erhållas. B-indikatorn är undermålig map nedslagsobservationer.

 

Vissa skjutningar har måst inställas för enskilt fartyg pga pjäs- och

eldledningshaverier. Borttagning av switch F64 på pjäsen har visat sig fungera bra (Väs provfartyg).

 

Pga. av det stora skottantalet på eldrören så finns idag inga tabeller edyl så att man kan mäta pjäsgrundvärden. Vi är nu snart i behov av att byta eldrör.

 

Dokumentationen på MAS-systemet är dålig både operativt och tekniskt.

Funktionen är osäker eftersom fullskaletest inte genomförts.

 

Ammunitionen är föråldrad och zonröret undermålig mot lågt flygande mål, men mot mål på ca 100m fungerar amm , förtroendeskjutning genomförd.

 

Vi önskar att snart få utnyttja AS 2000 i samband med lv-skjutningar.

 

Övningsverksamhet

Vid divisionen har under året inplanerats LV, FB, K-sp och STÖR mot planerade nivåer. Av dessa har genomförts.

Det var en aktiv period fram till semestern med en lagom stegring av svårighetsgraden för att under hösten helt upphöra.

Vänernövningen är ovärderlig men kunde ha givit ännu mer om den varit inplanerad något senare på övningsåret.

Erfarenheterna av dubbelmål korv-TRX  samt TLX har varit mycket goda. Samarbetet med Nyge Aero upplevs även de som goda.

 

FB-skjutningarna ligger rätt i tid dock är mät- och utvärderingsorganisationen så långsam att utvärdering av årets skjutningar ännu inte kunnat genomföras.

Problemen med mätavdelningen bör kunna lösas med att förslagsvis ArtrepO

utbildas för mätobservationer och medföljer ombord på målbogseraren.

 

Sammanfattning

Artilleriverksamheten har planerats mot LV nivå 4 samt FB nivå 2+. Uppsatta

mål bedöms ha nåtts i FB men ej i LV-momenten.

 

Störö bör övas mer och i kombination med skjutning. Störningen bör täcka både C- och Ku-band. Två störövningar har genomförts och resultatet från dessa har inte varit bra.

 

Ingen tävlingsskjutning genomfördes under året vilket är synd eftersom LV och FB-moment i samma skjutning hade varit en nyttig erfarenhet.

 

En förtroendeskjutning har genomförts under året med ett nerskjutet korvmål som resultat.

 

 

9.4 Torpedtjänst

 

Personal

Förbandet har under året haft två förstaårs- och en andraårs VapO samt två andraårs- och en förstaårs ToB.

Samtlig personal ingående i vapensystemet är välutbildade från skolorna och har de förutsättningar som krävs för att vara tjänstegrenschef resp delsystem-ledare ombord.

 

Materiel

På materielsidan krävs krafttag för att komma tillrätta med tekniska problem som påverkar skjutförmågan.

 

Utredning om hårdvaruberoende fel: startlogik, kraftsättning samt trådkommunikation bör göras parallellt med mjukvaruberoende fel: MARIL programsystem, samt eventuellt samband mellan felen.

 

Den trådtaktik som används vid skott ger ingen anledning till misstanke om onormalt hög trådbrottsfrekvens.

 

De blanketter som används för uppföljning och analys av övningsskjutningar

(AT och VTÖ) är inte helt användbara med hänsyn till att förbanden idag enbart skjuter torped 613.  Förhållandet är anmält till CM och FMV.

 

Övningsverksamhet

Under året har en ny tabell över övningsskjutningar uppgjorts och inarbetats som förslag till ändring av CKF UtbA Rbb.

Tabellen är inriktad mot enbart 613-skjutningar och företrädesvis tvåmålsskjutningar.

 

För att uppnå utbildningsnivå 4 krävs att sju lyckade skjutningar genomförs med förbandet vilket kräver en omfattande planering för att allt ska gå i lås. Härvid bör planering av torpö vara styrande vid verksamhetsplanering.

 

Torpedåret 1993 har karakteriserats av inställda skjutningar. Två tvåmålsskjutningar har ställts in av högre chef på grund av besparingsskäl och två skjutningar har ställts in av väderskäl. En skjutning har reducerats med hänsyn till torpedtillgång (ub och rbb skjuter samtidigt).

 

Totalt har 12 ( ! ) torpeder skjutits från 44.rbbdiv (linje och depå) under 1993. Siffran inkluderar tekniska kontrollskjutningar, elevskjutningar och ordinarie skjutningar.

 

Resultatmässigt är den allmänna uppfattningen att torped 613 träffar sitt mål med stor sannolikhet om den kommer fram till målområdet. De största problemen ligger straxt före och under första minuten efter skott. Felanledningarna ligger främst på eldledningssidan i samband med skott samt ett fåtal torpedfel.

På programvarusidan av maril kvarstår ett antal påtalade fel som kräver utredning för att klarlägga i vilken omfattning dessa påverkar kraftsättning av torpeder samt eldledning av torpedsalva.

 

 

Sammanfattning

Styrkan hos torpedtjänstegrenen är att personalen är välutbildad.

Svagheterna är att det är svårt att genomföra torpedskjutningar med godkänt resultat av följande skäl:

 

Planeringsskäl

- Tillgång på målfartyg

- Övningstorpedstocken räcker inte alltid till

- Väderberoende (bärgning)

- Stelbent arbetstidsavtal

 

Materielskäl

- redovisas i pkt 2 ovan

 

Budgetskäl

- En torpedskjutning är dyr- man sparar mycket på att ställa in den

 

Resultatmässigt kan förbandet sägas ha uppnått nivå 2 minus ( krav 4).

Motivering:

- VapO Nyn ännu ej genomfört någon tvåmålsskjutning

- Förbandet har under året endast genomfört en skolmässig torpedskjutning

  (VOS- och TK-skjutningar borträknade)

- Endast två av div ftg är tekniskt godkända för torpedskjutning

Väs OK

Nkg 3Ö

Vås OK

Nyn ej provskjuten efter haverirep (MK)

Ntä 

Vab ej provskjuten efter 6Ö (MK)

 

Man bör överväga att skapa en torpedvecka med ATA-M för att säkerställa att man får genomfört torpedskjutningar. Utöver torpö en sådan vecka kan genomföras navö, basö. fljö m m.

 

 

9.5 Robottjänst

 

Personal

Nyn 1-års VapO och 2-års ToB

Väs 1-års VapO och 2-års ToB

Vås 2-års VapO och ingen ToB

 

Samtlig personal på div är godkända i steg 1 utbildning.

ToB samt sknr 36 har genomgått steg 2-utbildning.

Samtliga FC och VapO har genomgått steg 3-utbildning.

 

Materiel

Rb-15 materielen är mycket driftsäker och lätthanterlig.

De småproblem som  finns är:

- kabelage

- tratten(4 rb i förliga stället medför att överbrytande sjö kan föras ner i LIR och in i turbinerna med ökat slitage på Gt som följd)

- Manuell kraftomkopplare istället för automatisk

 

Det finns olika rykten om ökade slitagerisker på rb i de aktra ställen och det bör utges bestyckningsregler för dessa.

 

Övningsverksamhet

Under året har 4 dueller genomförts inom förbandet som uttagning til Rb-15 tävlingen. Finalen inställdes pga ändrad vht-inriktning. Mot andra förband och målfartyg har 11 rb-övningar genomförts under Samv-93, LÖ, TMÖ, FMÖ samt TÖ/OPAS.

 

Det har varit få övningar med externa resurser som hkp och fsp. Komplex målbild har enbart övats vid OPAS-provet.

 

Avsaknaden av målfartygsprotokoll (trots påstötning) efter flertalet övningar har försvårat analysvht. En del analyser, främst efter större övningar, har genomförts av Ya-skol med hjälp av Saab Missiles robotsimulator (TSIM).

Våra analysmetoder upplevs som bra men har en viss svaghet i och med att exakt skjut-och målläge inte kan erhållas. GPS borde införskaffas för att rätta till detta fel.

 

Sammanfattning

Förbandet bedöms ha uppnått utbildningsnivå 3+. För att nå högre måste förbandet få öva mera med externa resurser och mot komplex målbild samt genomföra finalen i rb-15 tävlingen.

 

RBS-15 systemet har stort förtroende på förbandet mht dess lätthanterlighet och driftsäkerhet.

 

 

9. 6 Samband/stridsledning

 

Personal

Divisionen har under året varit fullbemannad på befälssidan. Samtliga SlO har gått på andra året. Under våren har en SigB fullgjort instruktörstjänst på KÖS Sambskol.

På vpl-sidan har det funnits brist på signalman på två av fartygen.

 

Prov i form av månadsprov i optisk- och radiosignalering samt SIS-IK prov har genomförts kontinuerligt under 2-4 kvartalen.

 

Erfarenhet hos SlO har varit en styrka för förbandet. Frånvaron av en SigB medförde svårigheter under första halvåret främst pga att denne skulle tjänstgjort på DC-fartyget under IK-tjänst april-juni. Bristen på signalmän bedöms ej ha påverkat den optiska signaltjänsten på något avgörande sätt.

 

Funktioner inom tjänsten

Stridsledning inom division: fungerar u a, främst tack vare erfarna SlO.

 

Stridsledning inom flottilj: översättarfunktionen är väl inövad och fungerar bra.

Med införandet av PC-Maril underlättas detta arbetet, denna funktion övades under v344 och 347. Fullt kompatibla kommer i flj ingående förband vara först i och med införandet av ENDA/KOMET.

 

Helikoptersamverkan: denna samverkan har under året varit starkt begränsad.

Hkp-samverkan har genomförts vid endast 6 företag, varav 2 under samverkan 93 och 3 under FMÖ samt 1 under OPAS. Under samtliga dessa tillfällen tvingades vi till reservmetod T. Det resterande tillfället genomfördes under ett metodprov inför OPAS, och då enligt metoden fritt till sjöss.

Övningstillfällena under året med en av våra viktigaste informationskällor anses vara häpnadsväckande lågt!

 

Samverkan flygvapnet: har under året fungerat väl såväl med spanings- som attackförband. Märkas bör att samverkan attack fungerar vid rb 04-uppträd-ande men i och med att rb 15 införes uppstår behov av att arbeta fram nya samverkansformer.

Det innebär att under året har direktsamverkan med attacken nedgått drastiskt vilket är oroväckande.

 

Samverkan sjöbevakningscentral: genomföres rutinmässigt under förflyttning. Resultatet är en funktion av bemanning i sjöbevC. Under våren genomfördes en presentation av ya för personalen vid BoMö.

 

Under årets övningar har förbandet företagsletts uteslutande från MKS. Denna ledning har fungerat bra, främst tack vare FÖVAK med relativt färsk erfarenhet av ya-system. Den svaga länken är sambandet. Under året har prövats en metod där MK har gett ut taktiska frekvenser mht tid på dygnet, atmosfäriska förhållanden m.m. På dessa frekvenser har sambandet fungerat bra, dock har man när man väl hittat en bra frekvens låtit den rörliga frekvenstaktiken stå tillbaka för sambandssäkerheten.

 

Förbandet har ej heller under 1993 tränats mot en komplex målbild.

 

Materiel

I stort har materielen fungerat bra. Vi har tillförts en ny, MARIL-release .

Denna release har fört med sig en modifiering av SIS. Fskr ny, RAFS, är installerad och fungerar efter div inkörningsproblem. Vinsten med RAFS kommer förmodligen att stå klar först då den blivit komplett, dvs försetts med ett direktkrypto.

 

Ännu har varken UK ny eller ny antennavstämningsenhet levererats, trots löften om sådana under året. Framförallt antennavstämningsenheterna är viktiga för vår verksamhet, då vi ännu ej kan öva den rörliga frekvenstaktiken fullt ut.

 

Telekrigföring

SIS-övningar: har genomförts vid 3 tillfällen, samtliga under ombasering. Inför 1994, då vi byter ut 2 av 3 Sisop måste vi inplanera fler sådana övningar och under speciellt avsatt tid, för att öva både spanings- och följningsfasen

 

Störövningar: 3 st har genomförts, varav 2 med endast KU-bandsstörning. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande varför förbandet ej kan tillmätas större förmåga att uppträda under störda förhållanden, särskilt som vi inte heller varit utsatta för sb-störning.

 

Sammantaget resultat

Förbandet bedöms under 1993 uppnått i:

Sb/sl-tjänsr 3+

Tkf 2

 

 

9.7 Navigering/manöver

 

Allmänt

Under året har förbandet gått cirka 460 timmar. Till övervägande delen har den gångtiden

förlagts till sydkusten, samt farvattnen runt Gotland. Förbandet har även varit i MKV område samt bedrivit verksamhet med två fartyg i Vänern                                     

Vid två tillfällen har förbandet varit i Stockholms skärgård och OrrB.

 

Personal

Under året har samtliga linjefartyg varit bemannade med erforderligt utbildad personal (S,VapO,NavB,ToB).

Depån saknar bryggtjänstgörande personal (KHS AK/HK OP) och måste inför varje gångtillfälle "låna" personal. Detta blir till bekymmer när linjen är iväg och någon depåbåt

skall genomföra verksamhet till sjöss.

 

Materiel

På robotbåtarna finns gamla navigeringshjälpmedel. Radaranläggningen PN 610 fungerar

bra, men visar tecken på ålderdom i form av ökande krav på underhåll. Förbandet har ännu inte tillförts de dagsljusPPI som planerna säger skall installeras på bryggan.

Vi saknar fortfarande GPS-utrustning (integrerad med maril 880),en installation som inte

torde utgöra någon större kostnad på vårt förband, än på många andra som redan har detta

system.

 

Övningsverksamhet

Manöver

Besättningarna har under året uppnått en god förmåga i att manövrera fartygen under skiftande väderbetingelser.

 

Navigering

Då övningarna till stor del varit förlagda till områden med öppen kust, har möjligheterna till NavÖ under året varit begränsade.

NavÖ har genomförts under en period på Västkusten, vid två tillfällen i OrrB samt under tre dagar i Stockholms skärgård.

CKF:UtbAnv säger att NavÖ bör inplaneras under minst två tillfällen ,om minst 4 h/LÖ.

Vad avser mörkernavigering i skärgård har tillfällena varit om möjligt färre.

 

Sammanfattning

Med det begränsade gångtidsuttaget som förbandet haft, är det inte möjligt att få någon kvalitet på annat än det så kallade A- och B-laget (S, VapO, NavB, ToB).

Andra befattningshavare tränar man/nav i begränsad omfattning. Detta beror till största delen på att 60 % av gångtiden genomförs i någon form av beredskap.

Resultatet blir att det till övriga återstår 200 h som skall fördelas på alla bryggtjänstgörande.

Konsekvensen blir att CM regler om att 150 h bryggtimmar skall vara uppnådda innan man får söka till KHS AK/HK inte kan uppfyllas.

 

Materiel i form av GPS, dagsljus-PPI måste i närtid tillföras förbandet.

Vi har under året uppnått en acceptabel nivå vad avser manöver. När det gäller navigering i skärgård och inte minst i mörker ,har förbandet övat alldeles för lite.

För att kunskaper på området inte helt skall försvinna fordras att fartygen under nästkommande år ges möjlighet att öva navigering i skärgård (såväl dager som mörker) i betydligt större omfattning än innevarande år.

 

 

9.8 Minering och ubåtsbevakning

 

Personal

Under året har samtliga linjeftg haft VapO ombord.

Ett fartyg (vås) har haft vakans vad avser ToB (1-3kv.) och sknr 036 (3-4kv).

Detta löstes med att Sisop Vås erhöll tilläggsutb. för att lösa del av ToB åligganden.

 

Utbildning

Utbildning har genomförts företrädesvis i ftg regi. Ett utbildningspass komb. med studiebesök har genomförts vid minförråd, varvid genomgång av samtliga för Rbb avsedda mintyper genomfördes.

 

Övningsverksamhet

Under året har genomförts 1 st minövning (fing fälln.) under maj månad i Öresund.

I mitten av september inplanerades en minövning vilken innehöll: ombestyckning, lastning, fing fällning utomskärs, fällning inomskärs, samt återbestyckning.

Denna övning fick pga. hårt väder ställas in.

Avsikten var att genomföra den senare under hösten men detta gick ej pga. ekonomiska skäl.

 

Sammanfattning

De av CKF uppställda utbildningsmålen har ej uppnåtts pga. alltför få övningstillfällen.

Till kommande år bör inplaneras minst 2 större minövningar (ombest, lastn, verkl fälln). En dagtid under perioden LÖS 1, en i mörker under perioden FUS 2/LÖS 2.

Vidare bör minst 2 fingerade övningar inplaneras per bemanningsomgång.

 

Ubåtsbevakning

Under bemanningsåret har organisationen ombord vid fällning av sjb samt rammning av ub övats.

Utbildningsmålen enl. CKF UtbA bedöms uppnådda.

 

 

9.9 Maskin/Elektrotjänst

 

Personal

Kompetensen och utbildningsstatusen har under det gångna året nedgått. Främst beror detta på de minskade personalramarna och neddragning av budgeten.

Situationen kommer ytterligare att förvärras efter nyår.

Samtidigt som Mabef och 1M har plockats bort, kommer Flkd ut i befattning som MU. Förutom egen utbildning, förväntas MU utbilda vpl och befäl. Dessutom ansvara för drift, uppbörder och skyddet dvs. fartygets sjösäkerhet.

 

Personalneddragning och fortsatt EKA (=mer UH på A-nivå) rimmar dåligt ihop.

Kurser och utbildningar på alla nivåer måste tillföras, annars stagnerar systemet.

 

Materiel

Materiel som tillförts förbandet börjar successivt bli funktionella, dock finns fortfarande brister på vissa system såsom sprinkler. Vi väntar fortfarande på att

en lucka mellan LIR och MR så att AUH på impellerpump kan utföras med rimlig insats. Vidare saknas dokumentation, verktyg och reservdelar, på våra nyinstallerade anläggningar.

 

Sammanfattning

Skall rbb fortsättningsvis vara ett tillförlitligt system krävs:

*Personalkontinuteten dvs personalplanering

*Rätt antal tekniker, det fattas minst en tekniker

*Fortlöpande utbildning av tekniker.

 

 

9.10 Tele

 

Personal

Personal och utbildningsläget är tillfredsställande, dock behövs för framtida behov vissa justeringar ske.

Behovet på rbb är 1 st TeleO med lång erfarenhet (3-5 år) för att klara ut de allt mera komplexa anläggningarna. Dessutom behövs 1 st TeleB för upplärning och utklarande av allt mera A-underhåll (AU+FU), som EKA projektet medför.

 

Materiel

Statusen och tillgängligheten är god på telematerielen.

Det skall dock noteras att allt mera  AU behövs, främst avseende eldledningsmtrl och navrr. Detta beror till 100% på att anläggningarna har gjort sitt och bör modifieras eller

bytas ut snarast.

Torpedsystemets tillförlitlighet måste förbättras enligt pkt

 

 

9.4 materiel

 

De modifieringar som gjorts/installerats under året framgår av nedan:

-RAFS

-Sis, diskettstation, utökat minne

-Digitala trippmätare Slc

-Testutrustning till MAS

-Operativt programsystem till Maril

 

EKA-projektet har genomförts på Väs och Vås för andra året i rad. Detta har medfört många positiva erfarenheter. Största vinsterna tycks ligga inom teleutbildning och kostnadsbesparing.

 

 

9.11 Skyddstjänst

 

Personal

Det är önskvärt att det nästa år tillförs en skyddstekniker till förbandet. I år har vi dock lyckats låna 2 skytekn från KA 2 6:e batt. Främst  då det gäller grundläggande A och C utbildning, detta har sedan byggts på fartygsvis.

 

Materiel

Materiel som tillförts är främst lätt C-stridsdräkt samt den nya skyddsmasken, dessa materiel är endast ute på prov.

 

Övningar

Övningsverksamheten startade med 2 dagar grundläggande skytjänst för samtliga vpl. Därutöver genomfördes fartygsvisa övningar. Detta visar sig bra för systemet, nu är det ej enbart teknikernas gebit. Som förslag bör nästa års tekniker fördjupa sin kunskap ytterligare, samt att det under första kvartalet bör läggas in skytjänst med hela besättningen. Detta bör ske med FC i spetsen för styrkan. Denna planering skall jämställas med LÖ-planering. Resultatet är minst lika viktigt.

 

Dessutom har samverkan med civil brandkår skett. Deras synpunkter har resulterat i att VO har bättre kontroll på ombordvarande personer, detta är A och O vid brand.

 

Sammanfattning

- Skyddstjänsten är en angelägenhet som rör alla, det är viktigt med samtrimmad besättning. Dagar på tex. BÖS måste planeras i likhet med LÖ.

- Skall A och C skyddet utvecklas är det viktigt att funktionell materiel kommer förbanden tillhanda. Samt att skytekniker tillförs. Alternativt vi utbildar personal i skytjänst.

 

 

9.12 Bas/uhtjänst

 

Under året har tidigare stab /lag omorganiserats till orgenheten Lag där LagC är tillika DI. Omorganisationen innebar att DC inte har en stab utan att stabsstöd erhålls av laget. Omorg innebär också att DI bedöms få svårigheter att både vara LagC med krav på närvaro vid laget samtidigt som han i egenskap som DI behöver röra sig på fältet.

 

Under året har laget deltagit fullt ut i LÖ samt vid ett tillfälle (VänernÖ) deltagit med minilag. Vi har såväl understött andra divisioner som blivit understödda av andra divisioner.

Laget har vid ett antal tillfällen kört depåfartygen.

 

Bastjänsten måste få mer tid bl.a öva rörlig bastaktik, rörlig terminalplats mm.

Dessa övningar tar tid om det skall ske realistiskt dvs. kalla in ett ftg osv.

Utbildningens status avseende ABC, fälttjänst måste höjas avsevärt om krav enl. TTOM skall infrias. Skall bastjänst i fred kunna ske på ett rationellt och mer ekonomiskt sätt måste direktiv med avseende på område och tid ges såsom förberedande order. Laget är fortfarande i akut behov av ny telekärra.

 

EKA i all ära, men det saknas resurser för att projekt skall kunna bedrivas

rationellt. Det måste få kosta att ha kompetent folk. För detta krävs utbildningsplatser och fortlöpande utbildning. Härigenom minskar AUH samtidigt som FUH skulle

kunna ske snabbare och effektivare. Utöver detta saknas viss materiel.

 

EKA har genomförts på två enheter, detta med bra resultat. Däremot finns brister i varvets agerande. Man bör ej ta på sig två fartyg samtidigt när resurser saknas framförallt gällande personal

 

Slutligen skall ett rationellt och ekonomiskt UH ske optimalt, krävs tillförda resurser. Främst avseende personal, utbildningsplatser samt fortlöpande utbildning.

 

 

10. Sammanfattning

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att planerade utbildningsnivåer ej i alla avseende nåtts, dels pga resursminskningar och dels pga. väderproblem.

Vad som saknas utöver ekonomiska medel är övningar mot komplexa målbilder och med utnyttjande av externa resurser i form av hkprr/fspa/attack och mer frekventa störningar på både radar och sambandssystemen.

Vi behöver också öva mera bastjänst både med och utan understöd av MK.

 

Inga vapentävlingar har under året genomförts.

 

Materielunderhållet har under året bedrivits enl. plan med gott resultat. EKA ger kanske inte de stora ekonomiska vinsterna, men det ger en betydligt större personlig samhörighet inom fartygen.

 

Depån har under året gjort goda insatser inom förbandet vad avser materielunderhåll, rustningar och avrustningar, provturer samt besöksmottagning.

 

 

 

 

34.rbbdiv 2000-2002, DC KK Per Juliusson

 

Utbildningsåret startade storstilat med synnerligen ambitiösa planer. Ekonomin var inga problem. ÖB besökte förbandet och det enda problem som redovisades var bristen på tid.

GS avlöpte enl. plan även om vi fick konstatera att vi glömt bort hur korta dagarna är i dec när man bedriver grundläggande övn till sjöss.

Nyåret kom med det första av en lång rad sparbeting samtidigt som förbandet genomförde avslutande prov med såväl torp, rb och sl-system på samtl sex ftg med mycket goda resultat.

Som sagt den krympande ek gjorde att konc skedde på internationell vht samt utvecklande av rb-taktik varvid annat i mångt och mycket fick stryka på foten. Dessutom överfördes rbb Lul och Hsd till MarinB S och I och med detta hade ytterligare ett steg i rbbavvecklingen tagits.

 

Hursomhelst visade sig som så många ggr tidigare att bes på 34- besitter stor kunskap, skicklighet och lojalitet varför förbandet tillsammans med Trö rönte stor uppmärksamhet under Baltops i juni för professionalism och pålitlighet, vilken började i Gdynia och avslutades i Kiel.

Utb omg avslutades på ett mycket värdigt sett eftersom 2/3 (nesa för Pit pga ek orsaker) av div ombaserade norrut varefter rb-skjutning genomfördes på ett synnerligen professionellt sätt med förväntat resultat. Tidigare prioritering visade sig alltså riktig.

 

Pte Sto drevs ihärdigt framåt under året och PTEs personal genomförde ett fantastiskt jobb avseende att följa upp, kvalitetsgranska och förbättra den blivande produkten kv typ Sto.

 

Ett oglamoröst men ack så viktigt arbete.

 

 

2002

 

Verksamhet under året i stort.

Sjökursen fick en rivstart innan jul med snabbutb av de vpl under ett mycket intensivt skede och därefter sattes förbandet in i operativ vht.

Ytterligare ett bevis på ytattacksystemets stora användbarhet och flexibilitet.

Jan och halva Feb ägnades åt noggranna förberedelser inför årets internationella övning Strong Resolve som avlöpte med ett mycket gott resultat för div I S Östersjön i slutet av feb och början på mars med basering på Bornholm och i Gdynia.

Trots ett tidvis riktigt dåligt väder löstes förelagda upg på ett för rbb systemets som vanligt klanderfritt sätt. Det blev en ny givande erfarenhet att under denna stora övning stå under italienskt befäl.

Vissa kulturella skillnader.

Utbildningsåret fortsatte sedan med den bilaterala övningen Baltic Bridge tillsammans med den 2. Dk Eskadre detta år i danska farvatten huvudsakligen N Själland.

En synnerligen givande vecka som avslutades med örlogsbesök i Köpenhamn.

I maj genomfördes sedan vapen och navigeringsövn i SörB, OrrB samt traditionsenlig divafton i Fårösund.

Efter hemkomst till ÖHK överlämnade jag så befälet till Örlkn Rolf Hultman som får fortsätta beskrivningen av 2002.